CONCESSIÓ D'AJUTS DE RECOLZAMENT A LES AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES (AEI) AMB LA FINALITAT DE MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES PIMES

Aquests ajuts tindran com a finalitat afavorir l'enfortiment dels col·lectius empresarials que reuneixin les característiques, finalitats i requisits de les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).

Els projectes i actuacions susceptibles de ser objecte dels ajuts seran els següents:

a) Posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI "incipients" mitjançant el finançament de part de les despeses de personal i de les despeses d'administració i funcionament. Únicament podran ser elegibles les entitats registrades amb caràcter d'"incipients" en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

b) Realització d'estudis de viabilitat tècnica de projectes. S'inclouran els estudis directament relacionats amb la "Iniciativa Indústria Connectada 4.0". Només podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites al Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

c) Desenvolupament d'activitats innovadores enquadrades en els següents epígrafs (aquestes activitats inclouran específicament aquelles directament relacionades amb la "Iniciativa Indústria Connectada 4.0). Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d' Indústria, Energia i Turisme:

i) Activitats d'investigació industrial.​

ii) Activitats de desenvolupament experimental.

iii) Innovació en matèria d'organització.

iv) Innovació en matèria de processos.

Les despeses subvencionables hauran d'anar lligades amb els següents conceptes:

  • Despeses de personal tècnic directament involucrat en el projecte.

  • Col·laboracions externes.

  • Viatges interurbans i allotjament.

Per més informació, consulta les bases següents:

MODACC

Carrer Milà i Fontalans, 14-26  1º6ª

08012 Barcelona

93 415 12 28

FITEX

Avinguda Mestre Montaner, 86

08700 Igualada

93 803 57 62

projects@modacc.cat

MENÚ PÀGINA WEB

INFORMACIÓ LEGAL

MODACC_PNG.png
logo png_buit.png