top of page

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER FINANÇAR PROJECTES D'INVERSIÓ I CIRCULANTS DESTINATS A L'IMPULS DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL CATALANA PELS ANYS 2021 I 2022

Tipologia de projectes objecte de finançament:

  1. Projectes d'inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l'ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre les aspectes següents:

  • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.​

  • La creació o el manteniment de l'ocupació.

  • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor.

  • L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

  • L'increment de les exportacions.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris següents:

​a) Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/es i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 milions d'euros.

b) Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25% durant els dos darrers exercicis.

c) Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l'àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

d) Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d'instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.

e) Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.

f) Empreses que impulsin un projecte d'inversió que comporti la creació o el manteniment d'ocupació.

g) Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l'increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l'any anterior.

h) Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins a 31 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page