CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR

Aquestes subvencions aniran destinades al desenvolupament d'actuacions de foment de l'ocupació i de la contractació.

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

  • Les administracions local de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives de l'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació.

  • Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.

  • Les cooperatives de treball associat.

  • Universitats físiques no transferides.

  • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Desenvolupament de les actuacions subvencionables

a) Actuació de contractació laboral: facilita la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la subscripció d'un contracte laboral. Les entitats beneficiàries de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació directament.

b) Actuació d'acompanyament: consisteix en donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l'execució de l'actuació de contractació laboral amb l'objectiu de facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

Per la convocatòria oberta, és subvencionable l'actuació destinada al foment de la contractació, concretament l'actuació de contractació laboral. 

Són subvencionables els contactes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

En el cas de contactes per obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de l'obra i servei és com a mínim de 12 mesos.

No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l'aprenentatge i els contractes en pràctiques.

Els contractes s'han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

Persones destinatàries

  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada (més de 12 mesos desocupada).

Quantia

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el 31 de maig de 2022 a les 15:00 hores.

Per més informació, consulta les bases següents: