PROGRAMA D'AJUDES PER A ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIMES I GRANS EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

Segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, a Catalunya.

Les empreses beneficiàries d'aquest Programa han de ser una pime o gran empresa del sector industrial que el CNAE sigui algun dels següents: del 7 a l'11, del 13 al 33 i del 35 al 39.

També podran ser-ho les empreses de serveis energètics, entenent com a tals les que s'ajustin la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. 

Per a poder-se acollir al programa d'ajudes, les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final.

Les actuacions d'estalvi i eficiència energètica han d'enquadrar-se en una o diverses de les tipologies següents:

  1. Tipologia 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials: Inversions en substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia.

  2. Tipologia 2. Implantació de sistemes de gestió energètica: Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

Quantia de les ajudes

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

a) El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) Les quanties que resultin d'aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:

  • 30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.

  • 40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.

  • 50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.

c) La quantia màxima d'ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 euros.

S'estableix un import mínim d'inversió elegible per sol·licitud de millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1) de 75.000 euros.

S'estableix un import mínim d'inversió elegible per sol·licitud per a implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2) de 30.000 euros.

El termini de presentació de les noves sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2021, o fins que s'esgoti el pressupost disponible.

Per a més informació, consulta la convocatòria següent: