top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'INVERSIONS PRODUCTIVES QUE MILLORIN LA COMPETITIVITAT, L'IMPACTE EN EL GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA DIGITALITZACIÓ A EMPRESES INDUSTRIALS

Aquestes bases volen contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que l'agressió a Ucraïna ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d'estímul econòmic a la inversió industrial, a actuacions de relocalització de l'activitat industrial i millora de la competitivitat, des d'una mirada àmplia de les diferents circumstàncies i casuístiques que normalment hi concorren, bàsicament mitjançant el suport a les inversions necessàries en actius productius que permetin millorar la competitivitat i sostenibilitat de les empreses, així com mantenir o generar nous llocs de treball.

Així doncs, aquestes subvencions aniran dirigides a projectes d'inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball.

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries aquelles empreses industrials i de serveis connexos a la producció sempre i quan l'activitat principal estigui inclosa en la llista de CCAE següents:

Les empreses de serveis connexos a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci de l'últim exercici tancat.

Quantia

La subvenció serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000 euros d'ajut per projecte.

Projectes i despeses subvencionables

Seran subvencionables els projectes d'inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a millora o nous processos productius amb un import mínim de 250.000 euros i màxim de 3.000.000 euros a Catalunya, i que comportin almenys el manteniment dels llocs de treball existents.

Les despeses subvencionables seran la inversió en actius fixes de l'establiment productiu. Aquests s'hauran d'incloure a l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14h del 27 d'abril de 2023.

ccae1.PNG

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page