CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

L'objectiu d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou dues línies:

Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat

a) Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.

Poden ser beneficiàries aquelles empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que exerceixin una activitat econòmica i que estigui constituïda segons les formes jurídiques de societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d'un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l'empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria esdevenir una nova línia de negoci (per exemple, la creació d'una nova gamma de productes de major valor afegit, l'accés a mercats d'altres sectors d'activitat no previstos fins al moment, o la servitització dels seus productes).

Només és subvencionable el cost de la prestació de servei d'assessorament per a la realització del pla de negoci per part dels proveïdors acreditats.

Les activitats subvencionables es podran dur a terme des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.

La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 30.000 euros.

b) Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les acciones definides en el pla de negoci.

En el cas de projectes empresarials de canvi estructural, s'haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s'analitzi la nova oportunitat a implementar i s'hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci. Són subvencionables les següents despeses:

  • Adquisició de maquinària i equipaments

  • Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte, software...).

  • Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat.

  • Despeses de personal intern dedicat a implementar la nova activitat.

Les intensitats màximes dels ajuts dependran de la tipologia de despesa:

L'ajut no podrà ser superior a 60.000 euros.

Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

a) Projectes d'ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives.

Les actuacions subvencionables d'aquesta línia van orientades a donar suport a l'empresa en una de les següents activitats:

  • Idear noves iniciatives disruptives basades en tecnologies exponencials i/o nous models de negoci mitjançant l'aplicació de noves metodologies de transformació empresarial que permetin incorporar a l'empresa noves perspectives.

  • Evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testatge, mesura, aprenentatge i redefinició de manera continuada de la iniciativa fins a trobar el seu encaix amb el mercat.

El projecte haurà d'iniciar a partir de la data d'inici de la convocatòria i haurà de finalitzar en un màxim de 9 mesos després d'aquesta data.

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada.

b) Projectes d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

Podran ser beneficiàries les empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya, i que compleixin els següents requisits:

- Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció al Registre Mercantil), com a mínim 1 dia abans de la data de publicació de la convocatòria, i com a màxim 8 anys abans.

- Que tinguin personalitat jurídica pròpia.

- Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci innovador.

Les actuacions subvencionables van orientades a donar suport a l'empresa en:

  • Proves pilot en les instal·lacions de l'entitat col·laboradora.

  • Validació d'un primer MVP (mínim producte viable) amb una base de clients aportats per l'entitat col·laboradora.

  • Altres actuacions relacionades amb l'objecte de l'actuació.

El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser com a màxim de 14.900 euros, i podrà incloure, despeses de personal intern, i despeses de col·laboracions externes.

El projecte haurà d'iniciar a partir de la data d'inici de la convocatòria i haurà de finalitzar en un màxim de 9 mesos després d'aquesta data.

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada.

NON cat.PNG

Per més informació, consulta les bases següents: