AJUDES A PLANS D'INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT EN L'ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA

L'objectiu d'aquestes ajudes és donar suport a actuacions d'innovació i sostenibilitat que permetin potenciar el sector industrial tenint en compte el context de sortida de la crisi de la Covid-19, i la necessitat d'una recuperació en clau ecològica, sobre la base de la neutralitat climàtica i la protecció ambiental.

Beneficiaris

L'àmbit geogràfic de les activitats objecte d'ajuda serà la totalitat del territori nacional.

Els beneficiaris podran ser les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de si són petites, mitjanes o grans empreses, que desenvolupin una activitat industrial i no formin part del sector públic. 

Línies d'actuació i tipus de projecte

 1. Línia de recerca, desenvolupament i innovació: 

  • Investigació industrial: encaminada a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.​

  • Desenvolupament experimental: l'adquisició, combinació, configuració i treball de coneixements i tècniques ja existents, per tal d'elaborar plans o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.

  • Innovació en matèria d'organització: l'aplicació d'un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, la organització del centre de treball o les relacions exteriors.  

  • Innovació en matèria de processos: l'aplicació d'un nou mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat.

 2. Línia d'innovació en sostenibilitat i eficiència energètica:​

  • Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient.​

  • Inversions amb caràcter innovador en mesures d'estalvi energètic o energies renovables.

Prioritats temàtiques

Els projectes hauran d'anar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria manufacturera i adaptar-se en alguna de les següents prioritats:

 1. Economia circular i eco innovació aplicades a la millora de les cadenes de valor. 

 2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d'energia renovable i reducció d'emissions contaminants.

 3. Materials i productes avançats.

 4. Innovació en processos de qualitat i seguretat.

 5. Innovacions del procés productius derivats de la prioritat 3.

Quantia

Els ajuts concedits podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació dels dos.

L'import de l'ajut a concedir en forma de subvenció serà com a màxim:

 • Del 50% del pressupost finançable per a petites empreses.

 • Del 20% per a mitjanes empreses.

 • Del 10% per a grans empreses per a projectes de la Línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i els d'investigació industria o desenvolupament experimental en la Línia d'R+D+i.

 • Del 5% per a grans empreses en projectes d'innovació en matèria d'organització i processos de la Línia d'R+D+i.

L'import màxim total convocat serà de 150.000.000 euros, dels quals 91.000.000 euros serà en forma de préstecs i 59.000.000 euros en forma de subvenció.

El finançament total a concedir serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.

Característiques dels préstecs: préstecs reembolsables a tipus d'interès del 0%, amb un termini d'amortització total de 10 anys amb 3 anys de carència. 

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 10 de maig de 2022 i acabarà el 31 de maig de 2022.

Per més informació, consulta les bases següents: