CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES DESTINADES AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA INVESTIGO, PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES DEMANDANTS DE FEINA EN LA REALITZACIÓ D'INICIATIVES D'R+D

Les activitats objecte d'aquestes ajudes es desenvoluparan per les persones capacitades per dur a terme projectes d'investigació en qualitat d'investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals d'R+D+i, així com el personal de recolzament a la investigació, facilitant la seva inserció laboral tant en el sector públic com en el privat per contribuir a incrementar la competitivitat de la R+D.

Podran tenir la condició de beneficiaris:

  • Organismes públics d'investigació.

  • Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.

  • Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, i que desenvolupin activitats d'R+D+i.

  • Instituts d'investigació biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.

  • Centres tecnològics d'`àmbit estatal i Centres de Recolzament a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.

  • Altres centres públics d'R+D+i amb personalitat jurídica pròpia que tinguin la R+D+i com a activitat principal.

  • Centres privats d'R+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que tinguin definida la R+D+i com activitat principal.

  • Empreses pertanyents al sector públic o privat que inverteixin en la realització d'iniciatives d'R+D.

Les persones contractades hauran de ser joves de 16 o més anys i que no hagin complert els 30 anys, o que es trobin en situació d'atur i inscrites com a demandants de feina al servei públic de treball.

Quantia

El finançament per la realització de les actuacions  ascendeix a 113.789.030 euros, dels quals 91.369.680 euros són per l'exercici 2022, i 22.419.350 euros per l'exercici 2023.

Terminis de presentació de sol·licituds

a) Un primer termini en el qual les sol·licituds s'hauran de presentar en un termini de dos mesos comptats a partir del següent dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE. (tancat).

b) Per l'exercici 2022 s'estableix un segon termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'11 de novembre de 2022, inclòs.

c) Per l'exercici 2023 s'estableix un tercer termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del 15 de febrer de 2023, inclòs.

Per més informació, consulta les bases següents: