top of page

CONCESSIÓ D'AJUDES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CAPACITATS EMPRENEDORES PER L'IMPULS DEL "PROGRAMA D'ACCELERACIÓ DE STARTUPS", EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

L'objectiu d'aquest Programa és la concessió d'ajudes en espècie dirigides a impulsar el creixement i el desenvolupament de startups dins el marc del Programa d'Acceleració de Startups.

S'entén per startups a una empresa de recent creació, quan no hagin transcorregut més de 5 anys des de la data d'inscripció en el Registre Mercantil, o més de 7 anys en el cas d'empreses de biotecnologia, energia o industrials, sempre i quan compleixin els següents requisits:

 1. No haver sorgit d'una fusió, escissió o transformació.

 2. Tenir seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.

 3. EL 60% de la plantilla ha d'estar amb contracte laboral a Espanya.

 4. Ser una empresa innovadora.

 5. No distribuir o haver distribuït dividends.

 6. No cotitzar en un mercat regulat ni un sistema multilateral de negociació.

Objectiu del Programa

L'objectiu del Programa és impulsar el creixement i desenvolupament de startups, conforme a dues modalitats d'actuació (regional i sectorial):

 1. Els Programes d'Acceleració de Startups Regionals són d'àmbit autonòmic i multisectorial. El seu objectiu és facilitar a startups d'una comunitat autònoma, activitats d'assessorament multisectorials orientades a fer créixer significativament els seus negocis. Aquestes activitats tindran una duració estimada de 5 mesos per cada startup.

 2. Els Programes d'Acceleració de Startups Sectorials són d'àmbit nacional i especialització sectorial. El seu objectiu és permetre a startups de tot el territori nacional accedit a activitats d'assessorament especialitzat en cada sector, orientat a fer créixer significativament els seus negocis. Aquestes activitats tindran una durada estimada de 5 mesos per cada startup.

El Plan d'Acceleració d'aquestes modalitats constarà de 3 fases:

 • Programa de formació.

 • Programa d'acceleració.

 • Connexió amb el teixit empresarial local i networking.

Tipus d'ajuda

Les ajudes en espècie es concediran en règim de concurrència no competitiva, per ordre de presentació de sol·licituds. La quantia corresponent a cada Pla d'Acceleració es determinarà en cada convocatòria, però no podrà superar els 5.471,08 euros per empresa beneficiària.

La intensitat de l'ajuda concedida serà del 100% de l'import brut de les despeses subvencionables del projecte, fins el màxims establerts anteriorment.

Aquestes ajudes tenen el caràcter d'ajuda de minimis, és a dir, que l'empresa no podrà accedir els 200.000 euros d'ajudes de minimis en un període de 3 exercicis fiscals.

Execució de l'activitat subvencionada

El Pla d'Acceleració tindrà per objecte la recepció d'un assessorament individualitzat i formació específica sobre aquells aspectes clau per escalar significativament els seus negocis, prestant-se a través de tutories individualitzades i de sessions grupals de formació específica.

L'empresa beneficiària rebrà dins del Pla d'Acceleració els següents serveis:

 1. Serveis de formació comport per, al menys, 50 hores de tallers i accions grupals.

 2. Serveis d'acceleració pel creixement i el desenvolupament compost per, al menys, 40 hores de mentorització individual.

 3. Connexió amb el teixit empresarial local o sectorial, així com networking. Es realitzaran accions periòdiques durant el període de desenvolupament de les actuacions.

A més, les empreses beneficiàries disposaran d'un espai físic d'acceleració (programes d'acceleració regional) o espai virtual d'acceleració (programes d'acceleració sectorial), amb zones comuns per reunions, networking i llocs que facilitin l'aprenentatge compartit.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page