top of page

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PROJECTES DE FOMENT DE L'ECONOMIA CIRCULAR

L'objectiu d'aquestes subvencions és el foment de projectes per l'acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoplar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Actuacions subvencionables

Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents.

Classe B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

Dins de les actuacions de Classe A i Classe B trobem les següents categories:

  1. Eco-disseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.

  2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

  3. Reutilització, preparació per la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.

  4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

  5. Remanufactura.

  6. Simbiosis industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per associacions empresarials o sindicals:

Projectes que incloguin l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular, ja sigui en l'àmbit sectorial o territorial, així com les actuacions de comunicació que es derivin (campanyes, jornades, etc.).

El termini màxim per l'execució de les actuacions és de 24 mesos des de la data de Resolució d'atorgament de la subvenció.

Beneficiaris

  • Projectes de Classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.

  • Projectes de Classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

Els beneficiaris hauran de tenir al menys un establiment operatiu a Catalunya.

Quantia

L'import de l'ajuda és d'un màxim del 75% de les despeses objecte d'ajuda per microempreses i PIMES, o del 50% si l'empresa beneficiaria no és microempresa o PIME.

L'import és d'un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per projectes de la classe C.

Aquestes ajudes estan subjectes a minimis.

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s'inicia el dia 16 de desembre de 2022 i finalitza el dia 15 de febrer de 2023 a les 14:00h.

Per més informació, consulta les bases següents:

bottom of page