AJUDES PÚBLIQUES, PER PART DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E., A PROJECTES D'R+D I NOUS PROJECTES EMPRESARIALS DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023

Les ajudes d'aquesta ordre persegueixen incrementar el compromís de les empreses amb l'R+D+i mitjançant el finançament de projectes que reforcin la competitivitat dels sectors estratègics nacionals, fer més competitiu i resilient el teixit empresarial mitjançant actuacions que impulsin el desenvolupament i la implantació de tecnologies i processos innovadors i ampliar el perímetre d'empreses innovadores.

Són actuacions dirigides a activar la inversió privada en R+D+i i enfortir les capacitats tecnològiques i d'innovació del teixit productiu per impulsar la competitivitat i el creixement de l'economia espanyola.

 

Programes financiables dins d'aquest ajut

  1. Programa Missions de Ciència i Innovació: projectes d'R+D en cooperació, liderats per empreses que persegueixen una recerca rellevant de solucions a reptes transversals i estratègics de la societat espanyola, millorin la base de coneixement i tecnologia, i estimulin la cooperació público-privada.

  2. Projectes Neotec: nous projectes empresarials de petites empreses innovadores que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en el que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

  3. Programa Tecnològic Aeronàutic.

  4. Programa Projectes d'R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs.

 

Beneficiaris

  1. Empreses que exerceixin un activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica.

  2. Organismes públics de recerca.

  3. Universitats públiques i els seus instituts universitaris.

  4. Instituts de recerca sanitària acreditats.

  5. Centres tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Recolzament a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.

Les entitats beneficiàries hauran de tenir personalitat jurídica pròpia, estar vàlidament constituïdes i tenir residència fiscal a Espanya.

Convocatòria oberta per l'any 2022 del procediment de concessió d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC):

Aquestes ajudes finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. 

Les ajudes podran destinar-se a projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant, no s'adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials els quals el model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes podran ser petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds, amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent.

Les característiques de l'ajuda seran les següents: es podran finançar fins a un 70% del pressupost elegible, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

En els casos on s'inclogui la contractació laboral d'un doctor, es podrà finançar fins a un 85% del pressupost, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros.

L'actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des del 20 de maig de 2022 fins a les 12:00 hores del migdia del 5 de juliol de 2022.

Per més informació, consulta les bases següents: