SUBVENCIONS DE SUPORT A PROJECTES DE REINDUSTRIALITZACIÓ, PROJECTES DE RELOCALITZACIÓ D'ACTIVITAT PRODUCTIVA A CATALUNYA I PROJECTES D'INVERSIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ

L'objecte d'aquestes subvencions de suport a projectes de reindustrialització, relocalització de l'activitat productiva i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció és ajudar a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria. Les diferents línies de subvencions són les següents:

  1. Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització, sempre i quan incorporin almenys el 50% dels llocs de treball susceptibles de la reindustrialització o un mínim de 50 llocs de treball.

  2. Subvencions a projectes d'empreses industrials o de serveis a la producció que incorporin a centres productius, nous o existents, un mínim de 25 llocs de treball afectats per situacions de tancament d'empreses, reducció d'activitat, o deslocalització.

  3. Subvencions a projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya mitjançant inversions industrials en actius fixos amb un import mínim de 1.000.000 euros en nous centres productius, i/o que incorporin un increment net mínim de 20 nous llocs de treball, o mitjançant aliances amb proveïdors locals ja existents a Catalunya que puguin passar a fabricar els productes que fins ara es feien en tercers països i que també requereixin inversions i nous llocs de treball per adaptar-se a aquesta nova necessitat.

  4. Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya amb un import mínim de 3.000.000 euros i/o que alhora comportin un increment net mínim de 50 llocs de treball.

  5. Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que incorporin i mantinguin almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de treball.

Empreses beneficiàries

  • Empreses que desenvolupin algun dels projectes esmentats anteriorment.

  • Empreses industrials amb un CCAE inclòs entre el 10 i el 32, també el 331 i el 332, i empreses de serveis a la producció amb un CCAE entre el 35 i el 39, el 52, el 62 o el 71.

  • Empreses amb seu social o operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

  • En el cas dels projectes de serveis a la producció, les empreses hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Quantia

L'import màxim de l'ajut serà de 2.300.000 euros per projectes.

Per a les despeses de personal, l'ajut serà d'un màxim de 10.000 euros per lloc de treball contractat que superi els 40.000 euros anuals de cost brut empresa, i d'un màxim de 7.500 euros per lloc de treball contractat, per un cost brut empresa igual o inferior a 40.000 euros anual.

Pels actius fixos, un màxim del 10% del valor dels actius assumits dins el projecte.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 23 de maig de 2022.

Per més informació, consulta les bases següents: