AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR LA INNOVACIÓ A TRAVÉS DE LA INICIATIVA "ACTIVA STARTUPS"

La finalitat d'aquestes ajudes és afavorir la innovació de pimes i startups, impulsant la seva digitalització i la participació en projectes col·laboratius.

Les actuacions objecte d'ajuda hauran de ser projectes d'innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de la economia circular en el model de negoci de la pime.

Les tecnologies emergents podrien ser: la Intel·ligència artificial, Internet de les Coses (IoT), les tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d'alt rendiment, computació en el núvol, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, biometria i identitat digital, biotech i medical devices, robòtica, computació quàntica, analítica avançada de dades / edge computing, tecnologies de cadena de blocs, realitat virtual i augmentada, impressió 3D i fabricació additiva, algoritmes verds o nanotecnologia.

Les tipologies de projectes podran ser les següents:

  1. Projectes per la generació d'innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d'empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencar bretxes socials, generacionals i territorials.

  2. Actuacions d'assessorament en matèria d'innovació en l'àmbit tecnològic, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.

  3. Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

  4. Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips, etc.

També es podran concedir ajudes en espècie amb l'objectiu de que les empreses beneficiàries rebin un programa d'acompanyament amb assessorament individualitzat i formació específica sobre els aspectes clau per la innovació plantejada. Les empreses podran rebre els serveis següents:

  1. Espai virtual d'acceleració per cada beneficiària, amb zones comuns per reunions, networking i lloc que faciliten l'aprenentatge compartit.

  2. Mentoring individual a cada beneficiària, acompanyant-les en el desenvolupament del projecte d'innovació i ajudant-les a resoldre necessitats.

  3. Formació per mitjà de tallers pràctics.

  4. Esdeveniments: jornades de reunió i/o presentació de les solucions d'innovació desenvolupades.

Totes aquestes ajudes, dins del marc d'aquesta ordre, van dirigides a empreses que vulguin desenvolupar o participar en algun dels projectes definits anteriorment i que tinguin la condició de startup o de pime, sempre i quan en el projecte hi participi una startup.

Podran tenir la condició de beneficiàries les empreses de recent creació, sempre que estiguin vàlidament constituïdes amb una antiguitat màxima de 5 anys, que tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya, o de 7 anys en el cas d'empreses de biotecnologia, energia o industrial.

Les ajudes objecte de la convocatòria oberta tindran la consideració de:

  1. Subvencions a fons perdut: les corresponents a les ajudes econòmiques a les empreses beneficiàries, startups, per cobrir les seves despeses d'execució en la resolució del repte.

  2. Ajudes en espècie: les corresponents al servei d'acompanyament i assessorament que rebran les empreses beneficiàries, startups, durant el programa.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE (29 de maig de 2022).

Per més informació, consulta les bases següents: