top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

Identitat: Clúster Català de la Moda (MODACC) – NIF: G65652232

Adreça: Carrer Milà i Fontalans, 14-26, 1r 6ª, 08012, Barcelona

Telèfon: 93 415 12 28

Contacte: projects@modacc.cat

 

FINALITAT. A MODACC tractem la informació facilitada per les empreses interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

 

DESTINATARIS. MODACC no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari.

 

DRETS.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Es deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

PROCEDÈNCIA. Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc està detallad en l’enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa web proporciona.

BASE DE LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT. Per a totes les finalitats que han estat especificades i tipificades en la secció anterior.

INTERÉS LEGÍTIM. Per a la finalitat de publicitat i prospecció comercial. Es refereix en exclusiva al tractament o processament de dades per a la prospecció convencional i altres maneres de comercialització o publicitat, la qual cosa inclou el màrqueting directe. D’acord amb el Considerat 47 del reglament (UE) núm.2016/679, General de Protecció de Dades l’interès legítim podria donar-se “quan existeix una relació pertinent i apropiada entre l’interessat i el responsable, com en situacions en les que l’interessat és client o està al servei del responsable”, com ocorre precisament en el cas que ens ocupa. Afegeix, el considerat 47 del RGPD, que “El tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting directe pot considerar-se realitzat per interès legítim”.

A més, el Dictamen del Grup de Treball de l’Article 29 (GT29) núm. 06/2014, de 9 d’abril de 2014, sobre el concepte d’interès legítim del responsable del tractament de les dades, inclou com a possible o eventual “interès legítim” tant “la prospecció convencional i altres formes de comercialització o publicitat” com “El tractament amb finalitats de recerca (inclosa la recerca de mercat)”. En el cas del Responsable del Tractament identificat en el present Fitxer d’Activitat, l’interès legítim es justifica per tractar-se d’un supòsit molt concret en el que el tractament de dades és necessari i ineludible per la finalitat de publicitat i prospecció comercial, que es podrà desenvolupar de forma correcta gràcies a l’ús de tècniques de màrqueting directe que són apropiades i idònies, i que no suposen, en cap cas, un risc objectiu elevat pels drets dels interessats. En aquest cas, el Responsable del Tractament no disposa d’altres mitjans per satisfer l’interès legítim que siguin menys invasius. En definitiva, es tracta d’un interès legítim lícit d’acord amb la literalitat del considerat 47 del RGPD i la interpretació que fins avui ha realitzat el GT29, prou concret i representatiu d’un interès real i actual.

EXECUSIÓ D’UN CONTRACTE. En el marc de la finalitat de comerç electrònic, gestionar les dades del client a fi de conducta al cobrament en el marc d’una compravenda en línia. Es tracta d’una relació contractual a la qual s’apliquen les normes de dret privat, i en el cas que sigui d’aplicació, també la normativa de consumidors i usuaris.

bottom of page